خبرهای سایت

همراه داشتن مدارك مورد نياز براي آموزشو آزمون 95/12/19

 
عکس كارشناس آموزش
همراه داشتن مدارك مورد نياز براي آموزشو آزمون 95/12/19
از كارشناس آموزش در چهارشنبه، 18 اسفند 1395، 10:09 صبح
 

ضمن آرزوي موفقيت براي كليه كاربران ساخد، به‌منظور حضور در آموزش و آزمون حضوري 95/12/19

همراه داشتن كارت ملي و كارت ورود به جلسه الزامي مي‌باشد.